Privacy

Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens. De website heeft betrekking op www.gsxftoerclub.nl en alle pagina’s waarnaar vanaf deze pagina wordt gelinkt.

Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Onze site bevat links naar internetsites die door andere partijen worden beheerd. De GSXF Toerclub is niet verantwoordelijk voor de privacy regelingen of de inhoud van die andere websites.

Definitie persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Doel en gebruik van persoonsgegevens

De GSXF toerclub verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten. Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

1)      je navigeert naar de website;

2)      je een account aanmaakt op de website;

3)      je op de website vraagt om informatie;

4)      je deelneemt aan een toertocht, toerweekend of andere activiteiten die door de GSXF Toerclub worden georganiseerd.

De GSXF Toerclub verwerkt de gegevens ten behoeve van de volgende doelstellingen:

1)      administratieve doeleinden

2)      communicatie over activiteiten, etc.

Verzamelde gegevens

1)      Voor en achternaam

2)      Adres (straat, postcode, woonplaats)

3)      E-mail adres

4)      Telefoonnummer

5)      Bankrekeningnummer

6)      Geboortedatum

7)      Merk motor

8)      Kenteken (alleen met het doel om te kunnen controleren of wordt voldaan aan de voorwaarde voor het lidmaatschap. Daarna wordt het kenteken verwijderd).

Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens

Gegevens worden verwerkt door:

1)      bestuursleden van de GSXF Toerclub en

2)      door het bestuur van de vereniging gemandateerde personen

Bankgegevens worden uitsluitend beheerd door de penningmeester.

De GSXF Toerclub is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34205223

Gegevens bewaren/ veranderen

Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons verwerkt opgeslagen in Nederland . Dit geldt niet voor de pagina op Facebook en de WhatsApp groep. Gegevens die hier worden ingevoerd, worden buiten Nederland opgeslagen. Deelname aan de pagina op Facebook of WhatsApp is echter niet noodzakelijk om volledig gebruik te kunnen maken van de diensten van de GSXF Toerclub. Voor de verzamelde en verwerkte gegevens die worden opgeslagen binnen Nederland nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze leden te garanderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.

Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Een gebruikersnaam krijgt u na het aanmelden op de website via het e-mailadres dat u heeft opgegeven, met het tijdelijke wachtwoord.

Elk wachtwoord is uniek en staat exclusief ter beschikking aan de persoon die ze creëert. Om beveiliging van de gegevens te garanderen is het belangrijk om de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen:

1)      we bevelen aan dat uw wachtwoord meer dan 12 tekens bevat en ten minste gebruik maakt van 1 of meer hoofdletters, cijfers, leestekens en/of speciale karakters

2)      het wachtwoord mag niet worden gekoppeld aan een deel van uw leven

3)      elk account moet een eigen wachtwoord hebben.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Laatste update : 09 oktober 2022

Het bestuur van De GSXF Toerclub__________________________________

© Copyright 2001-2024 - GSXF Toerclub

Laatste wijziging: 14-07-2023